Termíny & podmínky

Informace o společnosti:

DDG3 d.o.o.
Podvin pri Polzeli 31B
3313 Polzela
Slovinsko


Společnost je registrovaná v soudním registru okrsku Lublaň k 12. 10. 2017, SRG zápis 2017/3229.


Číslo účtu: SI56 0430 2000 3406 139 (NKBM bank)
Ředitel: Mitja Glasenčnik
e: info@gizzmo.cz


On-line obchod Gizzmo.cz (dále jen "Gizzmo.cz" nebo "internetový obchod") provozuje slovinská společnost DDG3 d.o.o. (dále jen "poskytovatel"). Všeobecné podmínky popisují fungování Gizzmo.cz, uživatelská práva a obchodní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem.

1.     Stížnosti aspory

Společnost DDG3 d.o.o. respektujestávající legislativu pro ochranu spotřebitele. Společnost DDG3 d.o.o. sevždy snaží naplnit svou povinnost vytvořit efektivní systém pro řešenístížností a mít člověka, kterého může zákazník v případě jakýchkoli problémůkontaktovat e-mailem nebo telefonem. Jakékoli stížnosti mohou být zaslánye-mailem nebo telefonem. Jakékoli stížnosti mohou být odeslány na adresu:info@gizzmo.hr. Společnost potvrdí, že přijala stížnost během tří pracovní dnía oznámí zákazníkovi, jak dlouho bude vyřešení situace trvat. Zákazník bude ostavu stížnosti během celého procesu stále informován.


Společnost DDG3 d.o.o. se vždy snaží vyřešit jakékoli spory vzájemnoudohodou.

Mimosoudní řešení sporů zákazníků

Vsouladu s právními normami neuznáváme dodavatele pro mimosoudní řešenízákaznických sporů, který by řešil spuštěné spory zákazníků. Společnost VALskupina d.o.o., která poskytuje zboží a služby umožňuje online nakupování vEvropské unii, kde udává elektronický odkaz vedoucí na platformu, která řešíspory zákazníků online (SRPS). Platforma pro spotřebitele je dostupná nanásledujícím odkazu ZDE.

Toto nařízení je založeno na nařízeníEvropské unie (EU) čís. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady, které řeší sporyspotřebitelů a nařízení (ES) čís. 2016/2004 a směrnice 2009/22/ES.

2.     Cookies areklama

Cookies jsou malé textové soubory, kterése ukládají na vašem počítači při návštěvě naší stránky a žádným způsobemnepoškozují váš hardware ani software. Jejich ukládání provádí vámi používanýprohlížeč – uživatel může používání cookies kdykoli povolit nebo zablokovat.

Cookies nejsou škodlivé a jsou vždy časověomezené.

Používánícookies v Evropské unii (EU) je regulováno směrnicí o ochraně soukromí a elektronické komunikaci2002/58/ES (Směrnice o soukromí a elektronickýchkomunikacích). Tato směrnice se zabývá zpracováním osobních dat a ochranousoukromí v sektoru elektronické komunikace.

Stránka www.gizzmo.hr používá cookies pro běh stránky, aleneukládá žádná osobní data. Cookies sledují aktivitu návštěvníka, aby došlo kjeho lepšímu zážitku z prohlížení. Používáním stránky návštěvník přijímápoužívání cookies.

K čemu cookies slouží?

Jsou základem pro zajištění návštěvníkovapohodlí při prohlížení. Použitím cookies je interakce mezi online uživatelem awebovou stránkou daleko jednodušší a rychlejší. Díky cookies může stránkaukládat preference jednotlivců, a tak zákazníkům ušetřit čas při prohlíženístránky, které tímto způsobem efektivnější a uživatelsky příjemnější.

Při návštěvě nového uživatele mu stránkapřidělí identifikační cookie, která pozoruje nákupní košík a zajístisledovatelnost aktivity – data jsou ukládána do paměti serveru pouze běhemprohlížení a jsou smazána po hodině, kdy už není cookie aktivní. Společnost můžeukládat stálé cookie na počítači uživatele, například identifikační číslo,které je vepsáno v kódu. To umožňuje společnosti uživatele při příští návštěvěpoznat a uložit jeho hodnocení, aby věděl, které stránky již ohodnotil. Tostejné platí pro externí cookies Google Analytics, které pomáhají stránceonline návštěvu analyzovat. Společnost může taková data používat anonymně provytváření statistické analýzy. Společnost také pro online bezpečnost sbírá IPadresy, ze kterých uživatelé na online obchod přistupují.

Povolení cookies

Vy se rozhodujete, jestli chcete cookiesna vašem zařízení uložit. Nastavení může být upraveno v nastavení vašehointernetového prohlížeče.

Pro více informací o nastavení cookies vevašem prohlížeči se podívejte na následující odkazy:

-      Chrome

-      Firefox

-      Opera

-      Internet Explorer 9

-      Internet Explorer 7 v 8

-      Safari

Pokudsoubory cookies ve vašem prohlížeči změníte nebo smažete, změníte neboaktualizujete svůj prohlížeč nebo zařízení, budete muset cookies při příštínávštěvě stránky znovu povolit. Kroky pro smazání a upravení cookies se mohoulišit v závislosti na používaném prohlížeči. Pokud potřebujete s tímto procesempomoci, podívejte se do sekce s nápovědou ve vašem prohlížeči. Sledování GoogleAnalytics můžete také zakázat na následujícím odkazu.

Cookies použité na této stránce

3.     Ochrana osobních dat

Obecné

Společnost přebírá odpovědnost za ochranuosobních dat a soukromí svých uživatelů online obchodu. Jakákoli shromážděnáosobní data jsou používána pouze pro služby společnosti. Společnost respektujesoukromí osobních dat a soukromí uživatelů svého online obchodu, snaží se tedydata chránit před jakýmkoli narušením nebo zneužitím. Ochrana osobních údajůuživatelů je místem, kterému společnost věnuje speciální pozornost, protože sije vědoma citlivého charakteru těchto dat.

V některých případech je nezbytnéposkytnout osobní informace jiným společnostem, aby zpracovatel mohl splnit svésmluvní závazky vůči uživateli. Jakákoli osobní data jsou trvale uložena uposkytovatele a jsou chráněna v souladu s obecným nařízením o ochraně osobníchúdajů – GDPR.

Použití osobních údajů

Pro poskytování nabízených služebspolečnost shromažďuje, spravuje, zpracovává a ukládá následující uživatelskádata:

-      jméno a příjmení

-      dodací adresy

-      společnost nebo jméno právnické osoby(pokud je uživatel právnickou osobou)

daňové identifikační číslo (pokud je uživatel právnickou osobou)

-      e-mailovou adresu (uživatelské jméno)

-      šifrované heslo

-      kontaktní telefonní číslo

-      země bydliště

-      a další data, která uživatel vložil doonline formulářů

-      další data, která jsou přidánauživatelem v sekci profilu

Společnost nenese odpovědnost za přesnost,plnost a správnost údajů, které uživatel vložil.

Poskytovatel neodesílá data třetím stranám s výjimkou dodavatelů, sekterými má poskytovatel dohodu o ochraně dat a kteří jsou smluvně vázánichránit osobní data se stejnými standardy jako poskytovatel.

Poskytovatel shromažďuje osobní data sesouhlasem daných osob. Souhlas je uložen spolu s obsahem formuláře, který bychpodán...

Osobní data jsou držena ve Slovinskérepublice a nikdy nejsou přenášena do jiné země.

Zavedení ochrany osobních údajů

Ochrana osobní dat společnosti jeregulována nařízeními o ochraně osobních údajů.

Všechny osoby, které jsou stálými nebočástečnými zaměstnanci a mají přístup k osobním a jiným uživatelským datům, sijsou vědomi předpisů zmíněných nařízení a jsou zavázáni jednat v souladu stěmito nařízeními o ochraně a důvěrnosti osobních dat uživatelů online obchodu.Povinnost chránit osobní data není časově omezená a platí tak i v případě, žedaná osoba již pro společnost nepracuje.

Registrovaní uživatelů mohou kdykolipřestat stránku používat a vyžádat zrušení registrace, které bude provedeno spísemným prohlášením. Před požadavkem o zrušení musí uživatel vypořádat všechnyzbývající povinnosti vůči společnosti. Společnost bude stále chránit osobnídata a soukromí uživatele na základě ochrany osobních údajů, a to i v případězrušení registrace.

Ochrana dětí

Reklamní zprávy budou jasně viditelné (nazákladě věku) a budou jasně odděleny od her a soutěží. Jakákoli komunikaceurčená dětem bude vhodná pro jejich věk a nebude zneužívat důvěry dětí nebojejich nedostatečných zkušeností a pocitu loajality. Poskytovatel nemůžepřijímat objednávky od osob, které jsou nezletilé a nemají souhlas rodiče neboopatrovníka.

Bez výslovného souhlasu rodiče neboopatrovníka poskytovatel nepřijme a nebude ukládat osobní informace dítěte.Poskytovatel také nemůže přeposílat data dětí třetím stranám. Poskytovatelnemůže nabízet volný přístup k produktům a službám, které mohou být pro dětiškodlivé.

Právo na informace a smazání

Máte právo vyhledat informace o vašichosobních údajích, které používáme a máte také právo vyžádat si smazání takovýchdat. Pokud máte nějaké dotazy ohledně smazání, zpracování nebo používání vašichosobních dat, kontaktujte: moje.pravice@gizzmo.si nebo nám pošlete požadavekpoštou.

Upozornění o stavu objednávky: Vyhrazujemesi právo upozornit vás použitím vašeho telefonního čísla, které jste zadali přiobjednávce, abychom vás informovali o tom, že vaše objednávka byla odeslána.Pokud objednávku nepřijmete, vyhrazujeme si právo vám na dané telefonní číslozavolat a přijmutí objednávky vám připomenout...

Upozornění: Po přihlášení k upozorněníbudou s vaším povolením použity vaše jméno, telefonní číslo a e-mailová adresapro propagační účely – dokud neodhlásíte odběr newsletteru. K odběrunewsletteru se přihlásíte zaškrtnutím pole, které vám umožní při objednávceodběr aktivovat.

Newslettermůžete vždy přestat odebírat zasláním nám e-mailu na info@gizzmo.hr nebo kliknutím na odkaz »Zrušit odběr zde«, kterýnajdete ve spodní části propagačních e-mailů.

Pro zrušení odběru propagačních textovýchzpráv odpovězte na zprávu zadáním klíčového slova „Zrušit odběr“. Vaše číslobude následně odstraněno z naší databáze.

Každá osoba, o které data ukládáme azpracováváme má následující práva:

●       Právo na smazání – pokud osoba nechce, aby společnostzpracovávala její data, a pokud ukládání takových dat nemá nějaké právnězávazné důvody, může daná osoba zažádat o jejich smazání.

●       Právo vědět, jak dlouho jsou data uložena

●       Právo zažádat o upravení, smazání nebo může požádat o jejich odvolání

●       Právo na přenositelnost údajů – osobamůže zažádat o prohlédnutí osobní dat, která jsou o něm ukládána – vestrukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu.

●       Právo na opravné prostředky a sankce – Osoba máprávo podat stížnost dozorčímu orgánu a má také právo odvolat se protirozhodnutí dozorčího orgánu. Má také právo na kompenzaci v případě neschopnostireagovat daného orgánu.

●       Právo nepodléhat opatřením založeným čistě na právu odvolání souhlasu – Osoba můžeodvolat souhlas se zpracováním osobních dat

Postup při uplatnění práv

Jsem si vědom/a,že všechny zmíněné požadavky týkající se uplatnění práv ve spojení s osobnímidaty mohou být adresovány na správce následující e-mailové adresy moja.prava@gizzmo.hr.

Jsem si vědom/a, že správce může vyžadovatdodatečné informace, aby zajistil spolehlivé ověření v případě uplatnění právosobních dat – odmítnout může pouze v případě, že dokáže, že mě nemůžespolehlivě ověřit.

Jsem si vědom/a, že v případě uplatněnípráv týkajících se osobní dat výše, správce musí jednat a bez prodlevyodpovědět, do jednoho měsíce od obdržení požadavku.

Společnost ukládá osobní data osob až dozrušení souhlasu o ukládání a zpracování zmíněných osobních dat. Uživatel můžetaké požádat o zrušení odebírání e-mailů (může tak učinit napsánímposkytovateli na následující e-mailovou adresu moja.prava@gizzmo.hr) nebo můžespolečnost požádat o trvalé smazání jeho/její osobních dat a smazáníuživatelského profilu na seznamu poskytovatele.

Dodatečně

Společnost je v souladu s regulacemi,které spravují osobní data a je zavázaná chránit osobní data uživatelů svéhoonline obchodu. Za žádných okolností nebude společnost předávat osobní datauživatelů třetím stranám, ani nebude bez předchozího souhlasu daného uživateledávat třetí straně k takovým datům přístup. Data společnost předá, pokud o datapožádají státní orgány, a pokud je taková povinnost uvedena v zákonu nebo je vdobré vůli pomoci soudním nebo jiným státním orgánům anebo pro ochranu alegitimní zájmy společnosti.

Jakákoli osobní data poskytnutá uživatelempři registraci v online obchodu nebo při provádění nákupu, včetně obsahuobjednávky, budou chráněna v souladu s nařízeními o ochraně osobních údajů.Společnost nebude taková data používat pro poškození uživatele. Informacenebudou použity pro zasílání propagačních e-mailů ani žádného jinéhopropagačního materiálu, pokud o to sám uživatel nezažádá – s předchozímsouhlasem. Společnost může používat data anonymní formou pro vytvářenístatistické analýzy. Důvěrnost osobních a jiných údajů nebude jakkoli porušena.

Společnost bude ukládat osobní datav databázi osobních dat po dobu nezbytně nutnou pro dosažení účelů, projaké byla data sbírána.

Společnost poskytne kurýrovi pouzenezbytné informace, aby mohl zakoupené zboží doručit (informace o příjemci aadresu doručení). Společnost bude uživatele kontaktovat e-mailem, pokud je topro online nákup nutné a pomocí kontaktního čísla, ale jen v případě problémů snákupem.